(1)
Renuka Mahajan; V. Ragini; Pankaj Pimpalshende; Habeeba Rahman P; Seema Firdouse; Shailja Singh; Rahul Kumar Sharma; Mohd. Shahid Khan. "Assessment of Semecarpus Anacardium Seeds for Nootropic Activity". JCLM 2023, 11, 653-659.