(1)
Madina B. Rakhimova; Khalmurad S. Akhmedov; Sardor S. Rakhimov; Sanjar I. Zaripov. Extrasceletal Manifestations in Patients With Ankylosing Spondylitis. JCLM 2023, 11, 1315-1321.