[1]
Vaibhavi Parmar, Kailash Nagar, and Virendra Kumar Jain, “ Gujarat”., JCLM, vol. 11, no. 1, pp. 2167–2175, Jan. 2023.